Град:
София   
 
Изберете Вашия град:
Не виждате оферта за своя град?
Вие сте собственик на бизнес? Или сте млад и инициативен? Предложете бизнеса си или намерете оферти, които да публикуваме във Вашия град! Вижте как да спечелите с нас.

 

Условия за ползване

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. /1/ Настоящите Общи условия за ползване cа предназначени за регулиране на отношенията между „Глобул Турс” ЕООД, ЕИК: BG 131359479,  с адрес: София; ж.к. "Друбжа 1" , бл.111, вх. Б,  притежател на сайт за групово пазаруване www.travelzonabg.com ; потребителите на Интернет страницата (уеб сайта) „ www.travelzonabg.com” (собственост на „Глобул Турс” ЕООД) и рекламодателите (предоставящи услуга и/или стока в платформата за групово пазаруване “ www.travelzonabg.com”) във връзка с услугите, предоставяни посредством неговото използване, като настоящите общи условия имат силата на договор между тях.

/2/Използването на  сайта "www.travelzonabg.com" е обвързано от настоящите общи условия за ползване. Със зареждането, разглеждането, използването или запознаването по какъвто и да е начин със съдържанието на „сайта” всеки „потребител”:

1. потвърждава, че е прочел, разбрал и се е съгласил с настоящите общи условия, задължил се е да ги  спазва и те имат силата на договор за страните;

2. декларира, че приема общите условия, че има правата, пълномощията и дееспособността да приеме и да бъде обвързан с тези условия и, че носи отговорност по действащото българско законодатество;

/3/ В случай, че не сте съгласни с всички условия по-долу, моля не изполвайте платформата на сайта .

II. Определения  и термини

Чл. 2. Определенията и термините по-долу, използвани в настоящите Общи условия за ползване на сайта www.travelzonabg.com, имат следния смисъл:

1. "САЙТЪТ" представлява платформа за онлайн пазаруване по метода на груповото пазаруване, чрез която лица предлагащи различни стоки и услуги предлагат на потребителите на сайта продукти и услуги;

2. „ДОСТАВЧИК” – физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя стоката/услугата, предмет на промоционалната оферта, публикувана на Сайта.

3. „КЛИЕНТ” – Потребител на Сайта, който е сключил договор за продажба, предоставящ му възможността да получи при определени условия предплатената стока/услуга, предлагана по занятие от съответния Доставчик.

4. “ПОТРЕБИТЕЛ” – Всяко лице,осъществило достъп до сайта директно въвеждайки името на сайта в своя браузър или посредством пренасочване от други сайтове.

5. „СТОКА / УСЛУГА” – конкретна стока или услуга (единично или в определено количество), предоставяна  от страна на Доставчик, която последния желае да промотира сред Потребителите на Сайта, като им я предложи за закупуване при определени условия и отстъпки.

6. „СДЕЛКА” – публикувана в Сайта оферта на Доставчик за закупуване от страна на Потребителите на определена Стока/Услуга при специална ценова отстъпка.

7. „ВИРТУАЛЕН ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” – сключен посредством Сайта договор между Доставчик и Потребител за закупуване на СТОКИ / УСЛУГИ, предлаганите на сайта, предоставящ възможността да се получи при определени условия предплатената Стока/Услуга.

8. За всички останали термини важат легалните определения за тях съдържащи се в българското законодателство.

9. "ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ" е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя.

10. "ПАРОЛА" е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

11. "ПРОДАЖНА ЦЕНА" е обявената до всеки артикул цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.

12. "ВАУЧЕР" е документ под отчет, който потребителите получават в електронен вид, който удостоверява, че потребителят е заплатил промотираната стока или услуга. Валидният Ваучер съдържа , който удостоверява, че Ваучерът е заплатен от Потребителя.

13. "КУПОН" - електронен документ, удостоверяващ правото на Потребител да получи закупена и частично предплатена Стока/Услуга съгласно условията на конкретна Сделка и при доплащане на определена сума до пълния размер на цената на Стоката/Услугата (на стойността на покупката за определено количество Стоки/Услуги).

III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.3. /1/  Сайтът е онлайн платформа за предлагане  на Стоки/Услуги, предоставяни/извършвани от трети лица – Доставчици на Потребителите на Сайта посредством публикуване на специални оферти на последните, включващи преференциални ценови отстъпки;извършва своята дейност, предлагайки на сайта  от името и за сметка на своите партньори, с които е в договорни отношения, промоционални оферти за различни стоки и услуги и комбинации от такива

2.    www.travelzonabg.com се задължава да предостави на регистрираните потребители достъп до интернет базирана информационна система за групово онлайн пазаруване, като осъществява контакта между потребителите, доставчиците и/или наемателите за сключване на договор за закупуване на стоки и/или услуги и предварително плащане на договорената цена.

3. Договорът между потребителите и доставчиците се счита сключен при предварителното плащане на договорената цена, а действието му може да зависи от условие (сключване на определен брой договори и др.) или срок

4. При регистрацията потребителят изрично посочва, че е съгласен с настоящите общи условия, а според чл.3, ал.2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора за обвързани от тях.

5. Регистрационна Форма: при регистрация на потребителски профил в информационната система на „www.travelzonabg.com” потребителят попълва регистрационна форма, което представлява словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията.

6. Формата съдържа информация за името, име, фамилия, и-мейл и телефонен номер и се записва на сървъра на "www.travelzonabg.com" като става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП.

7. При промяна на общите условия, на всеки регистриран потребител се предоставя, чрез информационната система на сайта, възможност да се запознае с новите общи условия.

8.  Операторът предоставя на сключилите Договори за продажба Потребители на Сайта уникален код предоставящ на последните възможността да получат съответната Стока/Услуга, предмет на договора при определени условия чрез съобщаването му на Доставчика;

9. Кодовете се генерират и изпращат на Потребителите в електронен вариант посредством техническите ресурси на Сайта.

 10. „ГЛОБУЛ ТУРС” ЕООД се явява оператор на средство за комуникация от разстояние по смисъла на чл. 54, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, като при публикуването на Сделките и приемането на поръчките на Потребителите (при сключването на Договорите за продажба) действа изцяло от името и за сметка на Доставчиците.